Tourterelles

Year

2016

Tags

oiseaux, tourterelle

Share

Streptopelia decaocto